0

Har vi En eller Två Barn och Utbildningsnämnder i Strängnäs?

Av Strängnäs Tidning får vi veta att Konsultföretaget KPMG ska utreda elevpengen i Strängnäs kommun. Detta utan att Moderaterna har tagit upp frågan med sin majoritets partner Socialdemokraterna. Frågan är inte ens diskuterad eller beslutad av nämnden.

Barn och utbildningsnämnden är tillsatt av Kommunfullmäktige.

Men så finns det en grupp som skulle driva ett projekt med lärare från friskolor och den kommunala skolan gemensamt. Ett läsförståelseprojekt. Gruppen kallas Bas. Vårt moderata Kommunalråd Jacob Högfeldt (M) är drivande i projektet. Sedan bildades en ekonomigrupp med bestående av till största delen friskolerektorer/skolledaren, Kommunalrådet Jacob Högfeldt (M), därtill knöts även Utbildningskontorets chef Tony Lööv. Detta ser ut som en egentillsatt nämnd, som rundar den av KS tillsatta nämnden. Efter kritik fick någon kommunal rektor komma med i gruppen.

Det är tydligen en styrgrupp för Bas som anlitat konsultbolaget KPMG för att utreda elevpengen. Friskolorna är drivande och vill ha förändringar av elevpengen, till sin fördel. Har denna ekonomi Basgrupp blivit en lobbygrupp för friskolorna? Med medverkan av vårt moderata kommunalråd.

Friskolorna driver sin verksamhet med kommunala skattepengar, men de behöver inte redovisa hur pengarna används. Det är hemligt.

Den kommunala skolan har ett större uppdrag. De måste ta emot alla elever och ska ha kapasetet att ta emot nyinflyttade elever. Kan inte välja elever. Alla klasser har därför inte max antal elever, utan det finns små klasser och delade klasser. Det är en orsak till att den kommunala skolan går med underskott, eftersom alla skolor får elevpeng efter antal elever.

Dålig start för samarbetet i majoriteten mellan nya ordförande i BUN Kenneth Larsson (M) och den socialdemokratiska gruppen. Men Moderaterna kanske inte tycker det är viktigt, eftersom de inte kontaktade sin samarbetspartner inför upphandlingen av konsultstöd. Moderaterna vet att vi socialdemokrater är väldigt kritiska till ekonomi basgruppen. Eftersom det är Barn och utbildningsnämnden som har beslutande rätten när det gäller fördelning av ekonomiska medel till skolorna.

Som ny ordförande i BUN borde fokus ligga på den skolform som nämnden är huvudman för, den kommunala skolan. Hur löser man det problemet med underskotten i våra kommunala skolor. Det går inte att lägga över allt ansvar på rektorerna, de har en omöjlig uppgift.

Den kommunala skolan och friskolorna har helt olika förutsättningar i dagens bidrags-system, till friskolornas fördel, det tas ingen hänsyn till. När den kommunala skolan går på knäna och behöver extra medel för att klara verksamheten, kräver friskola lika mycket ersättning även fast de inte står inför samma problem. De behöver ju inte redovisa vart pengarna går.

Hur skadat har majoritetssamarbetet mellan moderater och socialdemokrater i Strängnäs blivit? Hur mycket förtroende finns kvar? Finns något förtroende kvar för Kommunalrådet Jacob Högfeldt (M), som helst verkar vilja driva utbildningsverksamheten i kommunen utan inblandning av den av Kommunfullmäktige tillsatta nämnden?

Risken är att Moderaternas beslut kommer att påverka fortsatt samarbete.

Vi har flera viktiga beslut att ta i kommunen inom en snar framtid.  

Mari Bohman (S)

0

Folkomrösta om avknoppning av Strängnäs kommun.

En folkomröstning om försäljning av värmeverket är välkommet. Folket måste få säga sitt i frågan. Bäst vore det att göra det vid nästa val. Då får väljarna och kommunens innevånare ta ställning till om man ska sälja ut kommunala tillgångar till gagn för annat och då främst vad Moderaterna vill att bolag och vad som därtill hör skall tillhöra. Allt vill de tydligt att privata aktörer ska förvalta tillsammans med skattefinansierad verksamhet vilket värmeverket är och kommer så att även vara då alla rör och annat som tillhör värmerörelsen inte kan säljas och som kommunallagen inte heller tillåter ska kunna säljas ut till privat verksamhet.

Frågan om värmeverkets vara eller inte vara under kommunal hatt går vidare. Kommunstyrelsens ordf. som mest driver frågan där han uttalat säger att en försäljning är motiverad ur investeringssynpunkt och att man därmed måste se till att det finns kapital för de kommunala angelägenheter kommunen främst ska syssla med.

Idag finns många frågetecken att räta ut för kommunen. När det gäller skolan som exempel har man inte investerat i böcker som är aktuella i samhället för att utveckla kunskap som går i samklang med den generation som ska ta över efter oss som idag styr samhället och alla dess angelägenheter. Synbart är att den borgerliga politik som under decennier styrt Strängnäs fortlever med kvarlevor som i många fall blir synbart idag då kommunens ekonomi inte räcker till i att investera i annat än att se till att eleverna har böcker de kan förlita sig på kunskapsmässigt. Att därmed sälja värmeverket för investeringar i stället för att se till vad som fallerar är en fråga för hela kommun. Inte enbart för oss politiker och då i synnerhet för politiker som gör det lätt för sig med att sälja för att investera som man utrycker sig.

Att vara förtroendevald politiker utgår i att man har framförhållning i vad man vill göra. Därmed ska man se till att som exempel här att skolan fungerar först innan man ger sig in på att bygga monument över sig själva. Om värmeverket säljs kommer frågan. Vad ska säljas nästa gång kommunala medel inte räcker till vård och omsorg mm. Är nästa objekt som ska avyttras Bostadsbolaget med tillhörande fastigheter som skolor mm. Argumentet om att sälja delar av SEVAB är genomskinligt och ideologiskt för Moderaterna. Än mer genomskinligt blir det alt efter som tiden går och kostnaderna för avvecklingen stiger i höjden tillsammans med pengar man kunde ha lagt på skolböcker mm. Fortsättning på denna följetong lär följa.

Eskilstuna kuriren Debatt 2021-04-24
0

Värmeverkets öde lagt i tillfällig malpåse…

Så därja… Då har man backat i beslutsärendet som börjar visa sig som att beslutsångest har drabbat de som sitter på samtliga stolar då det gäller om hur man vänder en utredning till ett förslag om avyttring.

När det gäller att skjuta på ett ev. avgörande om avyttring av kommunens värmeverk är jag ganska så kluven. Processen som har erhållit en internationell prägel med kallad Projekt Calor har man från de som satt igång det hela sagt att bakgrunden till försäljning är att kommunen står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Vidare säger man att det så kallade gapet mellan intäkter och kostnader förväntas öka och kommunkoncernen behöver därför hitta andra lösningar utöver lån mm för att möta framtida investeringsbehov. Att resultatet för kommunens verksamhet var över 100 miljoner samtidigt som staten ger mer pengar till kommunen ordar man inte en rad om.

Vidare utvecklar man om att iden om avveckling av värmeverket med skulle kunna möjliggöra stärkta förutsättningar för idrott och hälsa genom att utveckla Larslunda i Strängnäs tätort som ett attraktivt idrotts- och hälsocenter. Ett annat exempel är att en försäljning kommer att tillföra ett rikare kulturliv i kommunen. Vidare säger den maktförande församlingen i kommunstyrelsen och i koncernledningen att målsättningen med avyttringsprocessen ska visa en tydlig bild av vad en eventuell försäljning skulle innebära. För att kommunfullmäktige ska kunna ta ett väl underbyggt beslut skjuter man upp avgörandet till efter sommaren 2021. Hitintills finns inget man referat till om vinst eller förlust för kommunen. Vinsten idag räknas endast i pengar. Värde i annan form för kommuninnevånaren är inbakad i ett moderat tänk om att kommunala angelägenheter bäst ska synas och finnas i privat regi.

Allt som läggs fram idag låter fint i öron som inte egentligen vet vad som avyttras i den process som pågår. Under tiden som man nu ska få mer vetskap till polititiken säger man inget om vad avyttrings processen kostar kommunen då det gäller berörd personal som säkerligen inte mår bra av att inte få veta mer än att de nu ska vänta ytterligare en tid på vad som komma skall. Hur bolaget SEVAB upplever det hela är även lagt i tystnadspåsen då det gäller marknadsandelar och allt vad som där ingår i en försäljning. Detta har man inte räknat på överhuvudtaget. Allt beror på hur man räknar och vad man lägger i påsen som nu är tillsluten en tid till innan besluten tas i Fullmäktige. Om en försäljning sker kommer räkenskapen. Vem som är förlorare eller vinnare återstår ännu en tid att spekulera i.

Eskilstuna Kuriren 2021-04-16
0

Lustigheter inger inget förtroende.

2021-04-10. Publicerat av Krister Lumme.

Här en kommentar om ett inlägg mot mig från Moderaten Werner som även lagt sig i vinn om att ironisera om allvaret. Att värmeverket i Strängnäs är ett bygge finansierat av skattebetalaren ingår inte i hans trångsynta sätt att utveckla den ideologi han bär på för egen del i synfältet.

Som person och människa slåss jag inte mot väderkvarnar. Däremot slåss jag mot personer som bär på egen förmåga om att förminska andra. Som gammal sjöman vet jag hur man förankrar ett fartyg både då det blåser och när det är lugnt i vattnet.

Vad jag kan konstatera är att skribenten Werner i motsats till min vetskap draggar han och driver runt betänkligt i debatten då det gäller att se skillnad på skattefinansierad verksamhet och privat. Tydligt kan jag konstatera mellan raderna att mannen ställer sig i kön om att vad skattebetalaren finansierar både då det gäller skola vård och omsorg ska privata intressen sköta verksamheterna så att vinster kommer till del in i Moderata fickor. Allt för att berikat sig på välfärdens skattekronor till egen fördel.

I ett privat företag är det alltid till syvende och sist vinsten som är utslagsgivande för hur bra verksamheten går. I offentlig verksamhet finns inte enkla sätt att mäta framgång därför att villkoren är helt olika då det gäller privat och offentlig verksamhet. Man kan inte glömma och gömma verkligheten i offentlig verksamhet som den är för individen på samma sätt som ett privat företag kan göra då de även kan neka insyn in i den privata verksamheten.

Offentlig verksamhet utgår i att skattebetalarna kan kräva att ta del om hur varsamheten sköts och hur man förvaltar skattekronorna. Detta försvinner om man säljer värmeverket samtidigt som påverkan att påverka kostnaden för den värme man köper offentligt försvinner i motsats mot de privata som kan laborera och sätta priset så man kan generar vinster av dem som köper. 

Däri ligger skillnaden som herr Verner i en insändare gör sig lustig på. I kommunal verksamhet blir man synad så oegentligheter kommer upp i dagen. Valda politiker blir även de synade och avskedade om de inte sköter den verksamhet de är tillsatta att förvalta. Därmed kan man inte låna pengar från medborgarna för att åstadkomma egna vinster vilket man kan göra i privata bolag om man själv är chefen och gör som man vill för att åstadkomma vinster man stoppar i egen ficka.

0

Maktkoncentrationen i Strängnäs börjar bli påtaglig…

2021-04-04. Publicerat av Krister Lumme.

När jag läser om hur politiken svänger sig från det man gillar till det man inte anser vara relevant får jag vibbar om att något inte stämmer överens med mitt eget sätt att tänka.

Så blev det även då jag läste om hur man inom den Moderatledda majoriteten i Strängnäs kommun inte kommer överens med dem som är tillsatta att granska dem. Som politiker känner jag själv hur maktkoncentrationen blivit alltmer synbar i kommunen. Det är högst ovanligt att politiken går till angrepp på kommunal revision och att de som granskas håller sig till den ordning medborgarna vill se att dom håller sig till. Sitter man i majoritetsställning är det ofta så att man kör över tyckande och tänkande hos oppositionen. Detta hör till politikens grundvalar då det är olika värderingar som gäller och att man då måste för partiets trovärdighet gå emot oavsett om det är en sanning eller inte. När det gäller en revision ska man vara ödmjuk inför vad som presenteras. Inte gå till frontalangrepp på dem som granskar dem. Då är vi fel ute. Då ställer vi ut vår trovärdighet till allmänt beskådande och åtlöje.

När det gäller att kritisera de som ska granska makten i Strängnäs kommun blir jag ganska så brydd. Allt i synnerhet då det i Strängnäs gäller en ev. försäljning av värmeverket. Kritik har kommit och finns från många håll till de som bestämmer och har full insyn i vad som sker när det gäller att avveckla kommunalt ägande. Även inom majoriteten där vi socialdemokrater finns för att avgöra kommunens väl och ve finns det en stor del av politikerna som inte gillar vad de ser då insynen i allt som har med värmeverket att göra är lagt på sk sekretess. Sekretessen finns där för att inte röja affärshemligheter och bud på anläggningen säger man från högst bestämmande plats. Därmed får alla och även revisorer ingen insyn. Därför har revisorerna som är valda av kommuninnevånaren att granska och kritisk formulera vad de anser vara oriktigt och fel satts på pränt till allmänt beskådade av kommunens revisorer

Revisionen pekar på en viktig formulering som jag håller fullständigt med i. Man säger att det är ett stort hot mot revisionens självständighet och brott mot kommunallagen och Strängnäs revisionsreglemente då man avvisar och kritiserar revisionen.

Ord och inga visor. Själv ställer jag mig frågan när och hur ska man kunna kontrollera och göra revision på politikens arbete och redovisa dem till medborgarna om man sitter och avisar revisorernas kritik. Vilka och vem som ska avgöra detta är inte de som kritiserats. Det ska i så fall högre upp i hierarkin där oberoende revision ska avgöra den kritik som framförts både från revisorer och politiken. Om inte detta sker har vi hamnat in i en återvändsgränd där makthavarna tillåts att inte bli kritiserade där de sitter med makt avgöra vad som de anser var bäst för medborgarna samtidigt som man viftar bort övriga synpunkter. Därmed sätter man även demokratiska regelverk ur spel. Värmeverkets hantering är en hantering som mer och mer börjar lukta makthaveri. Jag förstår revisorernas kritik. De sköter sitt arbete utöver vad de ser och har att hantera. Deras insyn har varit marginell kan jag förmoda. Allt andas frustration om maktmissbruk i kommunalförvaltning då de inte får kritisera vad de misstänker.

Maktkoncentrationen i Strängnäs kommun har under de senaste åren blivit alltmer totalitär. Några få politiker administrerar genom de stolar de sitter på alltmer av makten som genomgår en koncernstyrning jag själv varnade för, och att om vi går in i ett koncerntänkande så kommer maktkoncentrationen att bli än mer styrande av några få i kommunen som även samtidigt sitter i kommunstyrelsen. Där har de den majoritet de behöver för att få vad de vill utan att någon kan göra något åt vad de har bestämt och beslutat i slutna rum. Kommunfullmäktige som transport stäcka gör allt sedan för dem lätt och fullständigt.

Fortsättning lär följa. Byket ska tvättas var det någon som sa. Allt är nu blötlagt i tvättstugan på väg in i maskinen. Frågan om värmeverkets vara eller inte vara är när den är färdigtvättad…

Läs mer om mina böcker på: www.lumme.info

0

Strängnäs kommun ska inte privatiseras.

Varför undertecknad är emot en försäljning av värmerörelsen i Strängnäs är i första hand en ideologisk förankring i politiken om att skattefinansierad verksamhet inte ska läggas ut till privat förvaltning. Vi socialdemokrater säger i våra manifest att vinster av kommunala angelägenheter inte ska förekomma. Vår trovärdighet sätts på spel när vi i riksdagen säger att vinster i skattefinansierad verksamhet inte hör till vad Socialdemokraterna står för när man sedan i kommunpolitiken gör något helt annat. Vad som sker i Strängnäs med värmeverket är i första hand ytterst en förtroendefråga för oss socialdemokrater. Vi kan inte gå in i ett val och begära förtroende för vår politik om vi går med på en försäljning av värmeverket.

När det gäller avyttringen som den populärt kallas sitter det några få som har insyn i vad som pågår. När det gäller oss socialdemokrater ska vi inte sitta i en majoritet för att vakta stolar som generar arvoden och som man inte vill bli av med för att sitta kvar på stolarna för egen del. Om så sker och vi väljer att avyttra värmeverket ska vi avgå ur majoriteten. Politik utgår inte i att sitta på piedestal på flera stolar. Politik är att vilja. Vill man inte stå för vad man säger i våra manifest. Då ska man avgå. Vi måste visa vår politik för väljarna så vår trovärdighet blir bestående. Säljer man ut trovärdigheten då står man inte heller för den politik man lovat väljarna. Socialdemokraterna i Strängnäs har problem med att vara eniga. Vi har en högerfalang och vänsterfalang som är störande för vår trovärdighet. Värmeverket är en fråga där vi ställs mot att föra en moderat politik eller en socialdemokratisk. Kompromisser hör till för att föra politik. Men inte så långt att man säljer sig själva.

Under många år har Strängnäs kommun varit undantagna privatiseringar med tydliga vinster i välfärden. Nu är det omtag som gäller från Moderaterna. För inte så länge sedan kallade man vinster i välfärden för att vara en utmaningsrätt som med ett nytt ord skulle utmana samt även lura skattebetalaren att gömma fakta om att generera vinster till privata bolag.

För femton år sedan utmanande man i sanning det nybyggda äldreboendet Hammargården i Mariefred. En privat entreprenör ivrigt påhejade av Moderaterna använde den sk utmaningsrätten med att man monterade ned vården. Då med en borgerlig majoritet som styrde kommunen. Det privata vårdbolaget som tog över vården minskade personalen samtidigt som sjukskrivningarna ökade. Vårdbolaget tog sedan bort och avskaffade terapivården mm. Välbefinnandet för både vårdtagaren och de anställda försvann lika fort som vinsterna för vårdbolaget ökade. Vi socialdemokrater protesterade högt och tydligt över hur den privata entreprenören utförde sitt uppdrag samtidigt som vårdbolaget även begärde mer pengar för den vård de bedrev vilket även tillstyrktes av den då borgerliga majoriteten utöver avtalet man hade gjort upp för att utföra vården.

Vi socialdemokrater krävde därmed att entreprenören skulle ifrågasättas. När avtalet gick ut efter fyra års vinstbegär av vårdbolaget krävde vi att när anbud om Hammargårdens drift skulle upp till nytt beslut krävde vi att kommunen skulle lägga eget anbud. Vad som skedde var att kommunens anbud blev billigare tillsammans med mer vård för pengarna som tidigare gått till vårdbolagets vinster. Kommunen tog därmed över driften vilket fortfarande gäller. Vi har med egna ögon kunnat se hur man på ett tydligt sätt inom vårdbolagen driver företagen med vinster som skattebetalaren får betala där vården uteblir till de vårdbehövande. Utmaningsrätt är ett nytt sätt att privatisera. Nu gör Moderaterna ett nytt försök bakom privatiseringens ideologiska skynke som stadigt hänger där högerpolitiken finns men som säkerligen begränsats med socialdemokratisk medverkan inne i den majoritet där vi sitter tillsammans i Strängnäs.  Allt är även en fråga om trovärdighet inför våra väljare främst. Säljer man ut värmeverket med socialdemokratisk medverkan ska politiker som hyllar moderat ideologi ifrågasättas så att de inte ska erhålla förtroendeuppdrag i nästa val.

Insändare i lokalpressen…

Mer om mig som författare HÄR

0

Klarspråk om en utredning som blev en avyttringsprocess…

Strängnäs kommun är tydligt på väg med att avyttra och sälja delar av Bolaget SEVAB. Detta faktum har jag kritiserat i omgångar både i press och eget media. Min fasta övertygelse är att vi fortsättningsvis ska ha bolaget kvar då jag anser att SEVAB är en tillgång för Strängnäs kommun in i framtiden både då det gäller ekonomi och miljöaspekter. Därför kommer jag att kritisera vad som händer då vi socialdemokrater har sagt att vad detta handlar om skulle vara en utredning men som nu har blivit en avvittringsprocess med innehåll om försäljning av värmeverket.

Alltså. Vi socialdemokrater gick med på en utredning av värmerörelsen. Någon försäljning har vi aldrig diskuterat. Vad som idag är aktuellt är att utvecklingen av utredningen har gått in i en avvecklingsprocess. Allt helt emot om vad vi socialdemokrater sade då vi ansåg att en utredning som nyttigt och klok för att därmed bevisa att värmerörelsen är till nytta för kommunen. Både då det gäller miljö och kontrollerade kostnader för kommunenens innevånare in i framtiden.

SEVAB är ett bolag som generar kostnader och inkomster med ett ägardirektiv från skattekollektivet som bolaget ska hålla sig till. Med bolaget i kommunal ägo kan vi påverka och utveckla vad kommunen äger till nytta för medborgarna. SEVAB har som alla övriga bolag investeringskostnader som alltid finns och då främst när det gäller SEVAB och VA delen tillsammans med värmeverket. De som förespråkar en försäljning har som främsta argument att skuldsättningen är för hög. Argumentet för dem är att säljer vi värmeverket får vi loss kapital för att göra framtida investeringar i kommunen. Att man i ena änden säljer för att investera är ett märkligt resonemang samtidigt som man i den andre änden ökar skuldsättningen i de investeringar man säger sig måste göra för att verka inom omsorgen och skola och allt i övrigt som ingår i kommunal verksamhet. Att sälja delar av SEVAB ser jag som en beställning från Moderaterna för att på sikt sedan sälja hela bolaget. Ang. avyttring ser jag den moderata avknoppningen liknande agendor man har i kommuner som styrs av moderater ute i landet och som nu även ska drabba Strängnäs. Utredningen som tillsattes visar på att kommunen förlorar på en försäljning. Vi socialdemokrater ställde oss bakom en utredning för att mer få vetskap om de faktiska förhållanden som råder i SEVAB och då främst när det gäller värmerörelsen. Trots detta har en avvecklingsprocess drivits om försäljning till det privata näringslivet av värmeverket. Detta tillsammans med socialdemokratiska förtroendevalda som hand i hand gått med på vad Moderaterna främst har som mål. Nämligen att privatisera kommunala angelägenheter.

Den första delen av den utredning som kom, säger vad de faktiska förhållandena är och bär. Lönsamheten i SEVAB sjunker kraftigt vid en avyttring av värme, elnät och fiberverksamheten. Kassaflödet från de kvarvarande verksamheterna bedöms inte vara tillräckligt för att finansiera det relativt omfattande investeringsbehovet i SEVAB varför strukturen bör ses över. Utredningen bedömer att intresset för tillgångarna kommer vara stort oberoende av hur kommunen väljer att strukturera transaktionen. Ett relativt omfattande förberedande arbete kvarstår dock innan verksamheterna är redo för en försäljning. Kommunen är i behov av omfattande investeringar under de kommande åren. Samtidigt har kommunen en låneskuld per invånare som är högre än det nationella medianvärdet.

Så säger utredningen om en avyttring av värmerörelsen. Trotts klara besked har man gått vidare med höga kostnader avseende konsulter mm in i en försäljningsprocess. Allt visar på att vad som gäller är att sälja vilket är moderat ideologi. Frågan är vad som är det riktiga motivet. Vi socialdemokrater har ramlat in i en fälla. Nu gäller det att ta sig därifrån fortast möjligt för att inte helt tappa ansiktet inför våra väljare in i valet där vi kommer att få redovisa vem och vilka vi står för som politiker. Hur det kommer att ske återstår att se.

Läs mer om mitt författarskap här på hemsidan…

0

Helhetsbilder är alltid bra att se…

Det är viktigt att se helhetsbilden säger vårt avgående socialdemokratiska kommunalråd Monica Lindell i media som  idag lade ut den kritik som finns inom socialdemokratin i Strängnäs då det gäller försäljningen av vårt värmeverk. 

 Ser man till processen hur den varit och är så är fakta och helheten den att vi socialdemokrater gick med på att utreda frågan om värmerörelsen. Vad som har visat sig idag är att under tid som gått kan man läsa i protokoll  från kommunstyrelsen att idag är det ingen utredning det handlar om. Vad man säger och ger uttryck för är värmerörelsens av vekling. Detta är en stor skillnad i vad vi alla socialdemokrater gick med på då vi sade att en utredning kan tillsättas. Inte en avvecklingsprocess som det är vilket vi som kritiserar detta är mycket kritiska mot.

Vad detta ytterst handlar om är att jag vill påstå att kommunalrådet Lindell  medvetet har medverkat till att idag har vi en avveckling av värmeverket som snart står på bordet till beslut. Att inte agera i vad vi sagt om en utredning då hon läst protokollen och att det där står tydligt och klart att det är en avvecklings process som är på bordet visar att hon är överens med moderaterna om att en avvecklingsprocess är vad som ska genomföras. Hade hon agerat annorlunda i vad vi vi socialdemokrater har sagt om en utredning och inte en avveckling hade trovärdigheten i hennes argument med säkerhet varit annorlunda om protokollförd avvecklingsprocess.

 Argumentet i svaret här till tidningen tydlig. Det är inte heller självklart för kommunalrådet om en avveckling. I nästa mening utvecklar hon det hela med att vi har gigantiska investeringar framför oss i kommunen samtidigt som vi är väldigt skuldtyngda. Vad hon glömmer att säga är att vad man inom den sk koncern ledningen i kommunen där hon själv är med och påverkar och styr är att hon vill utveckla det nya man har på gång. Dvs ett Larslundaprojekt som  kommer att öka skuldtyngden än mer i kommunen. 

Underförstått samtidigt som det döljs fakta så ska det nya projektet fullbordas med att man säljer Värmeverket. Har man inga pengar så bygger man inte.  Kortsiktiga lösningar är vad som följer då man följer moderat ideologi. Vi ska inte sälja kommunala angelägenheter till privata fickor lika lite som vi socialdemokrater inte heller ska sälja vår ideologi vilket vi gör när det gäller värmeverket. Frågan är vad som ska investeras i nästa projekt . Är det Bostadsbolaget som då ska säljas? 

Jag följer den kompassriktning jag har som socialdemokrat om att offentlig verksamheter inte ska säljas ut. Fortsättning lär följa…

Dela: 

0

Socialdemokraterna har inte sagt att vi ska sälja värmeverket…

Läste idag i min lokala tidning på ledarplats att vi socialdemokrater säger att vi ska sälja värmeverket. En bra ledare som visar på hur skillnader finns i att hantera ideologiska frågor då det för oss socialdemokrater är att sitta tillsammans med Moderater och styra kommunen som vi gör både i Strängnäs och i Eskilstuna.

Tydlig kan konstateras hur vi i Strängnäs i skillnad mot Eskilstuna förehåller oss då det gäller ideologiskt ställningstagande. Inte märkligt alls är att man i Eskilstuna inom socialdemokraterna förespråkar att även styra hela landet tillsammans med moderater. Att vi därmed skulle sälja vår ideologi när högersossar tänker annorlunda än vad socialdemokrater ska stå för inför våra väljare är en fråga som mer måste börjas att diskutera inom majoritetstänkandet. Allt då det gäller högern främst som idag framstår att de hyllar fascister där de trängtar till att styra Sverige efter nästa val.

När det gäller värmeverket har vi Socialdemokrater i Strängnäs aldrig sagt att vi ska sälja ut värmerörelsen. Vad vi sagt är att vi har gått med på att undersöka vad som ligger i fatet då det gäller en ev. försäljning. Vad vi idag sett och hört är att processen fortskrider som om vi redan sagt ja till en försäljning. Om detta lär det bli strid. Om det sitter socialdemokrater i ledande ställning i Strängnäs och förespråkar en försäljning står detta i motsats till vad vår ideologiska ställningstagande ska vara och var vårt socialistiska tänkande ska finnas.

I majoritetsförklaringen står det tydligt och klart att vi ska : Använda våra skatteintäkter ansvarsfullt med god ekonomisk hushållning . Slå fast ett långsiktigt mål för kommunkoncernens finansiella styrka. Någon försäljning av skattefinansierad verksamhet finns inte i förklaringen. Vi socialdemokrater måste tolka vad vi skrivit efter vad vi ska stå för och inte tolka skrivningen som om det inte finns något att ta ställning till. Skrivningen är medvetet skriven i att man inte har tagit in ideologiska skrivna frågor som i förlängningen skulle kunna skapa motsättningar. Detta har fungerat väl under snart två mandatperioder vilket det även gjorde då det gäller den fyrklöver som vi socialdemokrater styrde kommunen tillsammans, även då i två mandatperioder.

Nu har vi kommit till vägens ände. Att sälja ut värmeverket är det samma som att sälja vårt ideologiska tänkande som står i motsats mot Moderaternas ideologi som även på senare tid har naggats i kanten med att bjuda in det fascistiska partiet Sverigedemokraterna för att få makten i Sverige och därmed fortsätta sälja ut skattefinansierad verksamhet tillsammans med skolor och vård.

0

Privatiseringsvågen visar sitt rätta ansikte…

Privatiseringen i borgerliga styrda kommunerna i Sverige rasar vidare. Även socialdemokratiska politiker privatiserar och säljer ut kommunala tillgångar. Allt tillsammans i allianser som arbetare och skattebetalare ute i landets kommuner har slitit ihop. I Stockholm rasar detta som värst.

Ingen av politikerna skyr några medel när man motiverar varför man väljer att sälja ut kommunalt ägande för kommunens bästa. I nonchalans och med stor iver säger man sig ha hittat modellen för att undvika dåliga finanser. Man reser sig i bänken och säger sig ha hittat den ultimata privata lösningen. Halleluja, och vips så är allt ställt till det bättre. Även socialdemokrater verifierar samma tanke på att tänka privatisering fullt ut.

Sanningen är något helt annat då det gäller privatiseringsiverns följder. Sanningen ligger i att det är de anställda som skall förvalta och driva privat entreprenörskap samtidigt som de får försämrade villkor både då det gäller löner och arbetsmiljö. Sanningen är att vad de privata entreprenörerna serverar är sämre kvalité med vinstbehovet främst.

Billigt och bra är det att ta över i privat regi utan att behöva riskera finansiering av eget kapital. Man behöver inte planera eller göra några investeringar i byggnader eller vad de tar över. Bekvämt och fint kan man promenera in och styra om verksamheten så att man i slutänden kan ta hem vinster i bolaget. Här är det omvända värden som gäller. Här är det serverat av politikerna att ta för sig.

Exemplet om hur det går till när entreprenörer tar över offentlig verksamhet är även hur media med braskande rubriker presenterar nyheter om hur privatiseringar rullar in i kommunala hus och verksamheter. Minnet om hur privatiseringen av pendeltågstrafiken i Stockholm genomfördes är ett av exemplen trotts att många år har rullat undan. Då detta genomfördes visade privatiseringen sitt rätta ansikte. Entreprenaden till privat verksamhet var en verksamhet som fungerar klanderfritt innan privatiseringen. Det första det privata företaget planerade var att man konsekvent gick hela vägen för att försämra arbetsvillkoren för de anställda. Allt malde man ned i alla led för få verksamheten att fungera så billigt som möjligt. Konsekvent drev man sin tes om att vinst skulle genereras i företaget. Lika konsekvent skulle man tvinga de anställda till det sämre. Resultatet i pendeltrafiken blev strejker tillsammans med missnöje och sämre arbetsmiljö. Allt som skulle bli bättre och billigare blev ett kaos då detta begav sig.

Hemska tanke om de anställda inom vården i kommunal verksamhet skulle göra samma. Svaret om varför allt blev som det blev visades inte i TV. Inte heller i media fick man läsa om bedrövligheten mer än att tågen stod stilla. Det var de som skulle köra tågen som vägrade att köra. Det var deras fel att tågen inte gick. Det riktiga konceptet i privatiseringsvågen kom aldrig fram. Den bärande idén var klar. Ingen letade efter den egentliga orsaken. Man skulle driva billigare trafik på bekostnad av de anställda. Vad som hände var att biljettpriset steg då trafiken skulle genera vinster. Det var här kalkylen låg. Det var här de anställda vägrade fortsätta att vara med på privatiseringståget. De anställda steg av därför att de inte accepterade försämringarna som infördes för dem.

I Strängnäs kommun finns även här tendenser som visar sig i vårt avlånga land inne i den privatiseringsvåg som pågår i både kommuner och regioner. Här finns ingredienser klara när det gäller privata alternativ i vården. Det borgerliga systemskiftet med Alliansen i riksdagen påbörjade för över tio år sedan privatiseringsivern som idag eskalerar ute i borgerligt styrda kommuner och regioner lika som det även är i socialdemokratiska kommuner där de håller i klubban tillsammans med borgerliga alliansbröder.

Ingen skäms för att ta ut skatter som i slutänden skall bredda vägen för privata intressen som därmed får med ett klubbslag driva vården för gamla med vinstintresset främst. Minnet om hur det var i Mariefred då ett nytt vårdhem byggdes har jag i gott minne om vad som hände då. En ny entreprenör skulle vårda de gamla. Försämringar i kollektivavtal och arbetsmiljö kom som på räls lika som i kollektivtrafiken i Stockholm. Vården i Mariefred skulle enligt borgerligheten bli billigare för skattebetalaren. Vad som hände var att personalen gick på knäna med sjukskrivningar och ännu mindre personal som följd. Alla som blev kvar fick slita för att ta hand om de gamla. Vanvård var på väg att etablerar sig. Det privata vårdbolaget insåg vad som höll på att hända. Man begärde då mer pengar av kommunen som insåg vid en förhandling att i kommunal regi kunde man hantera vården billigare. Den privata entreprenören blev därmed av med kontraktet vilket sedan visade sig att var det bästa för kommunen. Efter vetskapen om hur det blev i Mariefred har man läst sig att det bästa är offentlig vård. Dålig vård och besparingar finns visserligen även inom den offentliga vården. Skillnaden är att hos den privata vården kalkylerar man med vinster som går in i privata fickor. I offentlig verksamhet kan socialnämnden i ett tidigt skede gripa in. I den privata vården kommer man i regel in för sent. Personalen där har svårare att ge uttryck för förtagets agerande där det redan i anbudet sagts att så här vi ska ha det. Så här mycket ska det få kosta. Punkt slut.

Privatiseringen av offentlig verksamhet med vård och omsorg i högsätet är i förlängningen ett hån mot alla skattebetalare där kapitlet som skulle gå till vården hamnar i privata fickor där ingen har insyn i hur pengarna förvaltas.

Därför. Vi ska ha en vård som drivs offentligt och där medborgarna har full insyn i vad som sker. Samtidigt ska de anställda ha kvar förmåner de privata vill försämra genom sitt vinstintresse. Detta måste vi socialdemokrater slå vakt om. Socialdemokratiska politiker som säger något annat bör omedelbart ompröva sin ideologi eller fråga sig själva om det är politiken som de för är för dem själva eller för dem som valt dem att förvalta deras ideologi om allas lika värde.

Vår ideologi ska värna om det vi har tillsammans. Inte sälja ut oss som vi gör då vi säljer ut offentliga verksamheten. Detta är ett borgerligt tänkande. Vi måste protestera mot den billiga tesen att privata alternativ ska frälsa oss från alla problem. Detta är en felaktig föreställning. Privat vård. Javisst. Men i så fall. Låt entreprenören bygga och starta sitt företag med egna pengar. Idag rider man in i offentlig verksamhet som en ädel riddare och ut som en papperstiger.

Krister Lumme

Socialdemokrat i Mariefred.